fredag 22 februari 2013

Webbkursens femte och sista dag

Idag fredag fick eleverna presentera sina arbeten inför klassen. På grund av tidsbrist så var det inte många elever som hunnit skapa någon skild presentation utan vi nöjde oss rätt långt med själva webbplatsen som presentationsunderlag. De presentationer som hade skapats i Powerpoint eller Prezi lades ut på webbplatsen. Jag fick också lov att filma en av presentationerna som jag streamade (med surfplatta) direkt till mitt Bambuserkonto.  Därefter avrundade vi kursen med att se filmklippet "Du är googlad" som i stort behandlade samma tema som denna kurs, dvs vikten av digital identitet och delaktighet. Eleverna fick också googla sig själva på nytt, liksom de gjorde första dagen, och positivt nog hade flera av eleverna förbättrat sin digitala identitet under veckans gång.

Mot slutet av skoldagen diskuterade vi hur man "marknadsför" sig själv på internet och eleverna förstod rätt snabbt att sociala medier är ett bra verktyg för detta. En del elever tweetade om webbplatsen på Twitter och en del "gillade" webbplatsen på Facebook. Webbplatsen är alltså nu officiellt publicerad.

Avslutande reflektioner: 
Kursen gick i det stora hela bra.  Tiden blev dock lite knapp  vad gäller arbetet med själva webbplatsen och presentationerna. Jag får kanske minska på mina föreläsningar till nästa år :) I praktiken jobbade eleverna med webbplatsen endast två hela skoldagar. Under denna tid hann endast några också göra presentationer. Jag är nöjd med att alla elever tycktes lära sig vikten av källkritik och källhänvisning. Varje textavsnitt på webbplatsen har hänvisningar till textförfattare och externa källor, vilket eleverna ibland brukar slarva med i "vanliga skolarbeten". Webnode fungerar bra! Lätt att lära sig och krånglar i princip aldrig. Dessutom är det gratis så länge man inte vill ha en egen domän (vilket kostar ca 20 euro/år). Det blev alltså ett lyckat första försök med denna kurs :)

torsdag 21 februari 2013

Webbkursens fjärde dag

Idag har eleverna jobbat flitigt för att få klart sina uppgifter och publicera dem på vår gemensamma webbplats som nu är så gott som klar. De har också planerat på vilket sätt de vill presentera sina teman.  Webbplatsen består nu av sex huvudrubriker samt underrubriker. Det återstår dock en dag av projektveckan och imorgon är det alltså presentationsdags och då får eleverna ta del av vad de andra deltagarna producerat och lärt sig. Därefter är det meningen att vi sätter in åtminstone en del av presentationerna på webbplatsen. 

Imorgon fredag får ni ta del av hur webbplatsen slutligen kommer att se ut och det kommer givetvis en tweet om det på Twitter så att ni inte missar det :) Tills dess får ni nöja er med att kolla in Gymnasiet i Petalax som nu finns på Wikipedia ;)

onsdag 20 februari 2013

Webbkursens tredje dag

Idag inleddes arbetet med vår gemensamma webbplats. Vi började med att skapa själva webbplatsen (i Webnode), valde layout och skrev in huvudrubriker. Därefter fick eleverna sätta igång med att producera själva innehållet.

En elev fick till uppgift att skapa en digital berättelse om alla projekt i skolan under veckan. Denna elev utrustade sig med en filmkamera och gjorde korta intervjuer med elever i de olika projektgrupperna. Därefter redigerade hon dem (i Windows Movie Maker) och skapade slutligen en film av alla videoklipp som laddades upp på youtube. Denna film bäddade hon sedan in på vår webbsida. Därtill gjorde hon en del privata intervjuer med skolans lärare som ansvarar för de olika projektgrupperna. Dessa kommer givetvis också att publiceras på webbsidan.

En annan elev fördjupade sig i hur Wikipedia fungerar och fick till uppgift att skapa en artikel om Gymnasiet i Petalax. Denna är ännu under bearbetning. Två elever fick till uppgift att bl.a. undersöka i vilken grad och på vilket sätt elever och lärare är aktiva konsumenter respektive producenter på internet. För detta ändamål skapade de en enkät på skolans plattform Fronter och bjöd in alla skolans elever och personal att delta. I skrivandets stund har ca 30% besvarat frågorna. Övriga rubriker som eleverna fortfarande arbetar med är bl.a. creative commons-licenser, källkritik och sociala medier. Imorgon fortsätter arbetet och om tidtabellen håller kan webbsidan publiceras i sin helhet på fredag.

tisdag 19 februari 2013

Webbkursens andra dag

Webbkursens andra dag inledde vi med att diskutera sociala medier ur ett mer globalt perspektiv, med utgångspunkt i dokumentären "Medialized - a thread in the web". Vi kom in på frågor som exempelvis hur synen på kunskap förändrats i och med internets uppkomst och hur sociala medier numera utmanar de traditionella statsmakterna som historiskt sett ofta haft kunskapsmonopol. Även dagens journalister är mer utsatta för kritik p.g.a. de sociala medierna där det så att säga finns "flera redaktörer" som granskar vad som är "sant".  Vi funderade också kring hur internet utvecklats från version web 1.0 till web 2.0, d.v.s. hur internet inte längre endast används som informationskälla utan hur det numera också erbjuder möjligheter för skapande verksamhet (produktion) och interaktion människor emellan. Vi kom således in på Facebook och diskuterade bl.a. säkerhet och vad det innebär att godkänna diverse applikationer. 

Källkritik var ett annat tema under dagen. Eleverna fick lära sig betydelsen av att vara källkritisk när man besöker olika webbsidor för att hitta information. Vi analyserade och jämförde olika webbsidor med avseende på trovärdighet och sanningshalt. Vi diskuterade också Wikipedia som informationskälla och lärde oss skilja mellan primära och sekundära källor. Eftersom eleverna oftast är konsumenter av Wikipedia fick de nu också träna sig på att vara producenter, d.v.s. de fick öva sig på att skapa nya artiklar på Wikipedia och redigera gamla. En av eleverna fick till uppgift att under veckans gång skriva en längre artikel om Gymnasiet i Petalax eftersom skolan än så länge är osynlig på Wikipedia.  

Dagen avrundades med temat upphovsrätt, vilket i mitt tycke är ett rätt besvärligt kapitel. Vi nöjde oss med att koncentrera  oss på creative commons-licenserna eftersom de uttryckligen är utformade för den digitala världen. Vi bekantade oss med de olika licenstyperna och eleverna fick öva sig på olika metoder att hitta bilder på internet som är fria att använda i skolarbetet. Eleverna hann också öva sig på att skapa egna webbsidor så imorgon onsdag är det tänkt att vår gemensamma webbsida ska skapas och börja fyllas med innehåll.

måndag 18 februari 2013

Min webbkurs: WWW - Wara eller inte Wara på Webben

Vid Gymnasiet i Petalax har vi årligen flera olika projekt under vecka 8 då eleverna arbetar fram ett projekthäfte kring ett visst tema, exempelvis Förintelsen. I år fick jag dock möjligheten att dra ett nytt projekt som jag själv skapat med rubriken WWW - Wara eller inte Wara på Webben. Detta är en kurs om digital identitet och delaktighet på webben. Målet är att eleverna skall bli mer medvetna om hur internet fungerar och lära sig vara delaktiga i olika sociala nätverk för att på så sätt stärka sin digitala identitet.Slutprodukten för projektet kommer att vara en webbsida som eleverna själva skapar under veckans gång.

Nedan följer ett kort sammandrag av den första projektdagen: 

Dag 1: Tio elever hade anmält sig till kursen. Förmiddagens tema var barns och ungdomars internetanvändning: säkerhet och risker. Efter en introducerande filmsekvens om internets betydelse i skolan diskuterade vi våra egna erfarenheter av internet och i vilken omfattning vi är konsumenter respektive producenter på webben. Det framkom att de flesta elever helt klart konsumerar (underhållning) mer än de producerar (eget material) på internet. Mot denna bakgrund diskuterade vi varför det är viktigt att också lära sig bli aktiva producenter av material och källor på webben. Vi arbetade också med ett par artiklar om internetanvändning hos ungdomar som belyste säkerhetsfrågor och risker med att vara på internet. En viktig artikel för denna diskussion var den rätt färska EU-rapporten "EU kids online". 

På eftermiddagen var temat digitala fotspår och digital identitet samt delaktighet på webben. Vi diskuterade varför det är viktigt att vara medveten om vilka digitala fotspår man lämnar efter sig på internet, exempelvis i olika sociala forum samt hur dessa fotspår uppkommer och "försvinner". Vi lärde oss givetvis att ingenting egentligen försvinner från internet men att vi kan påverka vad andra hittar om oss på sökmaskiner som Google. En praktisk och kul uppgift blev att eleverna fick till uppgift att googla sig själva och räkna positiva och negativa träffar som jag grupperade enligt färg. Röd träff innebär en negativ eller osann träff/felaktig information, gul träff innebär korrekt information om dig men som du själv inte äger eller har skapat. Grön färg innebär en positiv träff som du själv skapat och således "äger". Eleverna fick bokföra sitt resultat (enligt 10 första sökresultat/träffar på Google) och i slutet av kursen skall eleven googla sig själv igen och kolla om resultatet blivit bättre under veckans gång. 

Eftermiddagen avslutades med att vi inledde arbetet med att stärka våra digitala identiteter genom att bli delaktiga i sociala medier. Vi gick igenom grunderna i Twitter och eleverna fick till uppgift att söka upp och följa intressanta twittrare med anknytning till skolarbete. De skapade också en profil på LinkedIn och bekantade sig med vilka möjligheter LinkedIn ger för exempelvis den som söker jobb.  Vid dagens slut hade alla ett eget konto och profil på Twitter och LinkedIn